Tietosuojaseloste

Tämä on Fiksuporukka toiminimen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Lisätietoja EU:n tietosuoja-asetuksesta on tietosuojavaltuutetun sivustolla osoitteessa http://www.tietosuoja.fi.

1. Rekisterinpitäjä Fiksuporukka (2838334-9), Helsinki, SUOMI

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: Jaana Solehmainen, sähköposti: jaana.solehmainen(at)fiksuporukka.fi

3. Fiksuporukka ylläpitää yhtä rekisteriä, joka on yrityksen asiakasrekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste asiakasrekisterin henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde). Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, toimeksiantojen toteuttaminen sekä tilattujen töiden laskutus. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö: rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Tietoja säilytetään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi sekä mahdollisimman hyvän asiakaspalvelun mahdollistamiseksi viisi (5) vuotta kyseisen asiakkaan viimeisestä tilauksesta, ja tiedot poistetaan lopullisesti sen jälkeen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti tietojärjestelmien avulla. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, laitteistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja ainoastaan niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista: jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä. Jos henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö voi vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnön esittäjälle vastataan EU:n yleisessä tietosuojaasetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä, niiltä osin kuin jokin muu laki tai rekisterinpitäjän oma oikeusturva ei edellytä tietojen säilyttämistä. Rekisteröidyillä on lisäksi muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, mm. oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle. Yhteyshenkilö voi vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Pyynnön esittäjälle vastataan EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muutokset tietosuojaselosteeseen: tietosuojaselostetta päivitetään tarvittaessa aina, kun lainsäädäntö tai tietojen käsittelytapa muuttuvat.

Seloste on päivitetty viimeksi 26. syyskuuta 2018.